Privacy-verklaring

Ik, Rianne Berentsen-Sironde hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy-verklaring wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met uw persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Ik zal mij in alle gevallen houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy-verklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt zich tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer.

Als ZZP-er ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn Privacy-verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door de Pedicure, Rianne Berentsen-Sironde verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht ;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Rianne Berentsen-Sironde de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adres;
 • Postcode en Woonplaats;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Eventueel medische gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;

Uw persoonsgegevens (papieren documenten) worden door Rianne Berentsen-Sironde bewaard ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de pedicure-behandelingen en tenminste 10 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de periodieke administratie door de podotherapeut betreffende preventieve voetzorg voor DM-patiënten;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie door de boekhouder;

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u mij hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijn

De Pedicure, Rianne Berentsen-Sironde bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alleen ik, de Pedicure, Rianne Berentsen-Sironde kan van uw gegevens kennis nemen, en ben gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Kom ik er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van mijn Privacy-verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op!

Contactgegevens

Medisch Pedicure, Rianne Berentsen-Sironde

Diepenbrockstraat 10

7132 AM  Lichtenvoorde

0544-374031

peterianne@gmail.com